avtryck

avtryck

adress

Kindermann GmbH
Mainparkring 3
D-97246 Eibelstadt

Verkställande direktörer: Diana Gerner, Paulinus Hohmann, Timo Meißner

Telefon: +49 (0) 9303 9840 – 0
Fax: +49 (0) 9303 9840 – 101

E-post: info(at)kindermann.de

ÖRON Reg. Punkt #: WEEE DE 60720009

Handelsregister: Amtsgericht Würzburg HRB 9618
Moms-ID nr: DE256458486

Senaste uppdatering: 04.12.2012

privatliv

Vi lagrar data om kunden som är nödvändig för våra affärsprocesser, en överföring till tredje part sker inte.

friskrivning

1. Innehållet i onlineerbjudandet

Kindermann GmbH tar inget ansvar för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls. Ansvarsanspråk mot Kindermann GmbH avseende materiell eller immateriell skada som orsakats av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen eller av användning av felaktig eller ofullständig information är principiellt uteslutna, såvida det inte finns något bevisbart avsiktligt eller grovt försumligt fel från Kindermann GmbH:s sida.

Alla erbjudanden kan komma att ändras och är icke-bindande. Delar av sidorna eller hela publikationen inklusive alla erbjudanden och all information kan komma att utökas, ändras eller helt eller delvis tas bort av Kindermann GmbH utan separat meddelande.

2. Referenser och länkar

Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("länkar"), som ligger utanför Kindermann GmbH:s ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet endast uppstå om Kindermann GmbH hade kännedom om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användningen vid olagligt innehåll.

Kindermann GmbH förklarar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll kunde identifieras på de länkade sidorna vid den tidpunkt då länkarna skapades. Kindermann GmbH har inget inflytande på den aktuella och framtida utformningen, innehållet eller författarskapet på de länkade sidorna. Därför tar Kindermann GmbH härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som har ändrats efter att länken skapades. Detta gäller för alla länkar och hänvisningar inom det egna internetutbudet samt för externa inlägg i gästböcker, diskussionsforum och mailinglistor som Kindermann GmbH har skapat. Ansvaret för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår genom användning eller icke-användning av sådan information ligger uteslutande hos leverantören av den sida som det hänvisas till, och inte hos den person som endast hänvisar till publikationen i fråga via länkar.

3. Upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning

Kindermann GmbH strävar efter att iaktta upphovsrätten för grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av dem själva eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla varumärken som nämns på webbplatsen och som eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och äganderätten för respektive registrerade ägare. Enbart omnämnandet av ett varumärke innebär inte att det inte är skyddat av tredje parts rättigheter!

Upphovsrätten för publicerade objekt som skapats av Kindermann GmbH själv förblir enbart hos författaren till sidorna. Kopiering eller användning av objekt som diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan författarens samtycke.

4. Dataskydd

Om det finns möjlighet att ange personuppgifter eller affärsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) i Internet-erbjudandet sker användarens utlämnande av dessa uppgifter på uttryckligen frivillig basis. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är – så långt det är tekniskt möjligt och rimligt – också tillåtet utan att tillhandahålla sådana uppgifter eller genom att tillhandahålla anonymiserade uppgifter eller en pseudonym.

5. Denna ansvarsfriskrivnings rättsliga giltighet

Detta undantag från ansvar ska betraktas som en del av det Interneterbjudande från vilket hänvisning gjordes till denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte längre, inte längre eller inte helt motsvarar den nuvarande rättsliga situationen, förblir de återstående delarna av dokumentet opåverkade i innehållet och giltigheten.